Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van MeRu Service, te vinden onder de URL: www.meruservice.nl.

Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van onze specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, zijn de voorwaarden van onze producten en diensten van toepassing.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij van MeRu Service zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Het gebruiken van informatie

MeRu Service behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiĆ«ren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van MeRu Service of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website natuurlijk wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

MeRu Service behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij bevelen het aan om regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Privacy

Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of voor het opvragen van meer informatie.

Gebruik van gegevens

Deze gegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij MeRu Service daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt MeRu Service de gegevens om de dienstverlening naar jou toe te verbeteren en eventueel om jou te informeren over relevante producten en diensten. Als je hier bezwaar tegen hebt, laat het ons dan vooral even weten via ons contactformulier of via ons e-mailadres. Jouw gegevens worden dan onmiddellijk uit ons systeem verwijderd.

Toepasselijk recht

Op deze website en op de disclaimer/privacy policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.